Биоцидни производи се супстанции и смеси кои содржат една или повеќе активни супстанции подготвени во конечен облик кои се испорачуваат на корисникот, наменети за уништување, спречување на дејството или намалување на опасноста, за постигнување на контролирачки ефект на кој било штетен организам по пат на хемиски или биолошки начин.