Проекти

Оваа Брошура ги објаснува вашите должности според REACH доколку увезувате хемикалии или други стоки од земји надвор од Европа. Таа е наменета за увозници кои имаат мало или никакво познавање на REACH.

Ако имате регистрирано супстанција, тогаш вие ќе станете дел од Форумот за размена на информации за супстанциите (SIEF). Надлежниот орган во Република Македонија не е вклучен во работењето на Форумот, сепак оваа брошура ќе ви помогне да разберете што е важно кога ќе работите со овој Форум. За подетална информација во однос на Форумот за размена на информации може да добиете во Упатството за делење на информација на Европската Агенција за Хемикалии.

Страница 1 од 3