Проекти

Ако имате обврски регулирани со REACH тогаш треба да знаете какво влијание може да имаат врз вашиот бизнис. Оваа брошура објаснува како некои хемикалии стануваат исклучок во одредбите на REACH. 

Оваа брошура се однесува на сите кои, после стапувањето на сила на REACH, произведуваат или увезуваат (во ЕУ) фазни супстанции во количини од еден или повеќе од еден тон годишно, за прв пат после 1 декември 2008.

REACH е важна Легислатива на ЕУ за која треба да знаете. 

Оваа брошура претставува кратко објаснување на одредбите за овластување според REACH.

Страница 3 од 3