Обрасци и упатства
Барај документи за преземање
Категорија: Обрасци и упатства
Обрасци и упатства Документ: 15
.

Преземи

1. Обрасци за правните лица кои работата, користат и/или произведуваат хемикалии

Барање за добивање одобрение за вршење на дејност промет- употреба на хемикалии

Преземи

Потребна документација за правни лица кои вршат промет со хемикалии или произведуваат хемикалии

Преземи

2. Обрасци и упатства за правните лица кои ставаат во промет биоцидни производи

Упатство за потребната документација за добивање на одобрение за ставање на биоциден производ во промет

Преземи

Образец за барање за добивање на одобрение за ставање на биоциден производ во промет

Преземи

3. Обрасци и упатства за правни лица кои ставаат во промет детергенти за општа и професионална употреба

упатство за потребната документација правните лица што ставаат во промет или произведуваат детергенти

Преземи

Образец за барање за добивање на одобрение за ставање на детергенти во промет

Преземи

4. Обрасци и упатства за правни лица кои работат и/или користат хемикалии - прекурзори 

Барање за добивање одобрение за вршење промет со прекурзори

Преземи

Потребна документација за правни лица кои вршат промет со прекурзори

Преземи

5. Обрасци и упатства за правните лица кои користат хемикалии кои се предмет на Конвенцијата за забрана на хемиски оружја 

Образец за барање за добивање на одобрение за ставање на детергенти во промет

Преземи

Правилник за Листата на активните супстанции за вклучување во биоцидни производи, Листата за вклучување во нискоризични производи и Листата на базични супстанции, типот на биоцидните произвоси, како и нивниот опис Сл. Весник на РМ бр. 106/2012

Преземи

Листа за изменување и дополнување на листата на забрани и ограничувања на употреба на хемикалии Сл. весник на РМ бр. 67/12

Преземи

Правилник за податоците кои се водат за секоја хемикалија во Регистарот на хемикалии Сл. весник на РМ бр. 67/12

Преземи

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Преземи

Упатство за потребната документација за добивање на одобрение за ставање на биоциден производ во промет

Преземи